Bez çanta haberleri Bez-Canta-Kanun

ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 100. Sayfadadır. YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7153 Kabul Tarihi: 29/11/2018 MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” MADDE 2- 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “İnşaat” ibaresi “Yapı” şeklinde, “inşaat” ibaresi “yapı” şeklinde, (2) numaralı bendinde yer alan “yapı kullanma ruhsatı” ibaresi “yapı kullanma izin belgesi” şeklinde, (3) numaralı bendinde yer alan “İnşaat” ibaresi “Yapı” şeklinde, “yapı kullanma veya” ibaresi “yapı kullanma izni veya” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4- 2872 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiştir. “Ayrıca ek 11 inci ve ek 13 üncü maddeler kapsamında elde edilen gelirler, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar ile kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri de tahsil edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.” T.C. Resmî Gazete Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Aralık 2018 PAZARTESİ Sayı : 30621 MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (d) bendinin ikinci paragrafı ve (ı) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrasına “Bu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile” ibaresi eklenmiştir. “a) 1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası, 2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası, 3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası, 4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası, idari para cezası verilir.” “Katı yakıtlar için bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen; 1) Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 Türk lirası, 2) Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 Türk lirası, idari para cezası verilir.” “1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,” “3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası, 4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,” “z) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir. aa) Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir. bb) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.” MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il çevre ve orman müdürlerince” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlerince” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “Bu Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar Bakanlığa karşı açılır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca 9 uncu maddenin (a) bendine aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile (e) bendi uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı birimleri tarafından idari yaptırım uygulanır ve yapılacak denetimlerle ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine gereken ödenek konulur. Bu fıkra hükmü uyarınca uygulanacak idari yaptırımlara karşı açılacak davalar Tarım ve Orman Bakanlığına karşı açılır.” MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere Bakanlıkça teşvik uygulaması yapılır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. “Geri kazanım katılım payı EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Depozito EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Poşet ücreti EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” MADDE 9- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (l) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. “l) Otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak, m) Otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak, n) Yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerdeki karayollarında uyarıcı levhalara yer vermek,” MADDE 10- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” ve “Çevre Düzeni Planı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye “Fen adamları” tanımından sonra gelmek üzere “Mekânsal Strateji Planı” tanımı eklenmiştir. “Nazım İmar Planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” “Çevre Düzeni Planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.” “Mekânsal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.” MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mekânsal planlama kademeleri: MADDE 6- Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşur. İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanır. Her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır. Mekânsal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınır. Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması, gerekli görülen bölgelerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasına engel teşkil etmez.” MADDE 12- 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “konu edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “orto-görüntüler ile” ibaresi, “usul ve esaslara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili standartlara” ibaresi eklenmiştir. Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 MADDE 13- 3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevlidir.” MADDE 14- 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına “yetkilendirilmiş idareden” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun sınıfta” ibaresi ve “geçici veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınıflandırma yapılarak” ibaresi eklenmiştir. MADDE 15- 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “ruhsat ve eklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.” MADDE 16- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6- 1/6/2019 tarihinden itibaren, imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması zorunludur. Topoğrafya ve arazi eğimi nedeni ile bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenir.” MADDE 17- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17- Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planına dönüştürülür. Bu süre içinde, bu planlarda revizyon yapılamaz, yapılacak plan değişikliklerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. GEÇİCİ MADDE 18- Antalya ili Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çalkaya Bölgesi olarak adlandırılan ve 9/4/2018 tarihli ve 2018/11605, 2018/11606 ile 2018/11607 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak tapu kaydının evveliyatından gelen imar uygulamalarındaki hatalar dikkate alınmadan imar uygulaması yapılır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılır, yaptırılır ve onanır. Parselasyon planlarının askı ilanları, yazılı tebliğ hükmündedir. İmar ve parselasyon planları onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki parselasyon planlarında gerekli görülmesi halinde imar uygulaması sonucu oluşmuş olan parsellerden, yüzde beşi aşmamak kaydıyla eşit oranda ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Birinci fıkrada belirtilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında; a) Tescilli parsellerin, tapu sicilinde tescil edilen alanı ile hesap edilen alanı arasındaki farkın tecviz sınırını aşması durumunda tapuda kayıtlı yüz ölçümü esastır. b) Uygulama alanı içinde ve sınırında mükerrer tescil edilen parsellerin her ikisinin de uygulama sınırları içerisinde kalan alanların imar uygulamasına dâhil edilmesi esastır. c) Daha önce yapılan imar uygulamaları sırasında hisseli hale getirilen ve farklı yerlere tahsis edilen müstakil veya hisseli parselleri, arsa paylarının sahipleri adlarına taksim yapılmak suretiyle müstakilen ve resen tescil ettirmeye Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 ç) Tapu sicillerinde tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilmiş hisse hataları, doğru hisse uygulamaya alınarak resen düzeltilir. d) Hazine mülkiyetine tahsis edilmesi gereken parsellerde ve bu parsellerin oluşturuldukları alanlarda bulunan mevcut parsellerin başka bir alana taşınması işlemlerinde, “imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanması” ilkesine uygunluğu aranmaz. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında, imar ve parselasyon planlarının kesinleşmesinden sonra gerekli görülmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilgili mevzuattan doğan yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Aksu Belediyesi ve diğer kamu idarelerine devredebilir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” MADDE 18- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “ve Kıyıda” ibaresi “, Kıyı ve Denizde” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, uygulama” ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “f) Enerji iletim hatları,” “Denizlerde imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir.” MADDE 19- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Aydın ili Çine ilçesine bağlı Kahraman, Yolboyu, Evciler, Karakollar, Çaltı, Kuruköy ve Yağcılar köy yerleşik alanlarında ve civarında yıllardan beri var olan köy yapıları nedeniyle mera, yaylak veya kışlak olarak kullanımının teknik açıdan mümkün olmadığı mera komisyonu tarafından tespit edilecek taşınmazlardan belediye, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanlar ile il özel idaresince 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilen veya aynı Kanuna ve diğer mevzuata göre satılan taşınmazların tescilleri ot bedeli dahil herhangi bir bedel talep edilmeksizin aynen devam eder. Bu taşınmazlar hakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış olan davalardan vazgeçilir. Hazinece bu taşınmazlar hakkında belediye, il özel idaresi, hak sahibi olanlar veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınıflandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. Kararları infaz edilenler ise önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına bedelsiz olarak devredilir.” MADDE 20- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kat mülkiyeti” ve “kat mülkiyeti” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya kat irtifakı” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve onbirinci fıkrasında yer alan “uygulamaya” ibaresi “ihale bedelinin taksit süresi, sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlara” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 21- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi ile beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “(8) Bakanlık, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilir. Mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak görevini yerine getirmeyen lisanslı kurum veya kuruluşlara, işlenen fiil ve hâllerin durumuna göre aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır. a) Yazılı uyarı cezası verilecek fiiller: 1) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi 2) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması 3) Daha önce riskli yapı tespitine konu edilmiş bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti yapılması b) 15.000 Türk lirası idari para cezası verilecek fiiller: 1) İki kere yazılı olarak uyarı cezası alınmasından sonra, uyarı cezasını gerektiren başka bir fiilin tespit edilmesi 2) Riskli yapı tespitinde yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak hesap yapılması neticesinde riskli bir yapının risksiz veya risksiz bir yapının riskli olarak tespit edilmiş olması 3) Yapıda teknik inceleme yapılmadan riskli yapı tespit raporu hazırlanması c) Lisans iptali cezası verilecek fiiller: 1) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi üzerine verilen süre içerisinde şartların sağlanmaması 2) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi 3) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması 4) Daha önce üç defa idari para cezası alınmış olması ç) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılmış olan 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları, 4708 sayılı Kanuna göre belirli bir süre ile yeni iş almaktan men cezası almaları durumunda aynı süre içerisinde riskli yapı tespiti faaliyetinde de bulunamazlar. Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşlarının 4708 sayılı Kanuna göre izin belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi durumunda riskli yapı tespiti lisansları da iptal edilir. (9) Sekizinci fıkrada öngörülen cezalar, ilgili lisanslı kurum veya kuruluşun savunması alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. İdari para cezası her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. (10) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler. (11) Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez ve riskli yapı tespitinde görev alamazlar. (12) Lisanslı kuruluşlara iki kez sekizinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri uyarınca para cezası verilmesine sebep olan mühendisler ile mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan mühendisler, üç yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev alamaz, başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamaz ve bunların kurdukları 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 kuruluşlara lisans verilmez. Bu mühendislerin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendisler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirir.” MADDE 22- 6306 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. (2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.” “Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.” MADDE 23- 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “konutların” ibaresi “bağımsız bölümlerin” şeklinde, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yapılara” ibaresi “alanlara” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. “Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” “Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsalarının veya arsa paylarının Kanun uyarınca satış yapılıncaya kadar, anlaşma sağlayan paydaşlar dışındaki üçüncü kişilere satılması durumunda, tapuda tescil işlemi yapılabilmesi için satın alanın elektronik tebligat adresini tapu müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.” “e) Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir elde etmek amacıyla kiralamaya ve satmaya, f) Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları devretmeye, g) Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapmaya, ğ) Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapmaya,” “(ç) bendinde belirtilen uygulamalar, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.” Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “Kanun kapsamında Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlardan hak sahiplerine verilecek olanlar dışındaki taşınmazların kiralanması ve satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır. Bakanlık, kiralama ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” “(6) Bakanlık, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir.” MADDE 24- 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanı” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve maddenin altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi gelirinin yüzde onu.” “(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri kapsamında yapılacak veya edinilecek konut ve işyerlerine ilişkin olarak, hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler ile Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere İdarece İller Bankası Anonim Şirketinden veya bankalardan kullanılacak kredilere, dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu fıkra uyarınca hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesi ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen konut finansmanı amaçlı kredilerden sayılır.” “(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu; a) Bu Kanun kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri, c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (10) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz.” MADDE 25- 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 2886 sayılı Kanuna ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilir.” “(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları ile riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanımı ve mali durumu Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.” MADDE 26- 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İdari yaptırımlara ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; a) Lisanslı kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanuna aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanması gereken idari yaptırımlarda lehe olan hüküm uygulanır. b) Lisanslı kurum ve kuruluşlara verilmiş olan uyarı cezaları idari para cezası bakımından tekerrüre esas alınmaz.” MADDE 27- 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi “, Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 28- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesinin birinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiştir. (2) 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 16/12/1942 tarihli ve 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Dahiliye ve Nafıa Vekaletlerince” ibaresi “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca” şeklinde, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dahiliye ve Nafıa Vekilliklerince” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 (6) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (7) 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (8) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan ve İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (9) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, mükerrer 44 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” şeklinde, mükerrer 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (10) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (11) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde, 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin (c) fıkrasının sekizinci paragrafında yer alan “, İçişleri Bakanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarının veya ilgili Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir. (12) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi tanımında yer alan “görevliyi” ibaresi “çevre mühendislerini, mevcut çevre görevlilerini ve Bakanlıkça usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenen görevliyi” şeklinde, “Çevre ve Orman Bakanlığını” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci paragrafında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (13) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (14) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibareleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığından” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (15) 9/6/1994 tarihli ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (16) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (17) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (18) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiştir. (19) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu MalîYönetimi ve Kontrol Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiş, 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiş, 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, 49 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir. (20) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan” şeklinde, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde ve ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (21) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir. (22) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “üyeleri il özel idareleri ve köylerden oluşan birlikler için İçişleri Bakanının, geri kalanları için Çevre ve Şehircilik” şeklinde, geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (23) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 49 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde, 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde, 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 62 nci maddesinin birinci Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından” şeklinde, 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları müştereken” şeklinde değiştirilmiştir. (24) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “İçişleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik,” ibaresi eklenmiştir. (25) 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (26) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir. (27) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (28) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (29) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 166 ncı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş ve “Maliye Bakanlığı” ibaresinden önce gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir. (30) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (31) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak” ibaresi ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (32) 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 29- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 9 Aralık 2018 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 —— • —— TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASI KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7154 Kabul Tarihi: 29/11/2018 MADDE 1 – (1) 22 Eylül 2017 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 9 Aralık 2018 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI Karar Sayısı: 433 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Karar Sayısı: 434 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Karar Sayısı: 435 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 Karar Sayısı: 436 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Karar Sayısı: 437 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 YÖNETMELİKLER İstanbul Arel Üniversitesinden: İSTANBULAREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği, dili ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, ilgili yönetim kurulunun kararıyla diğer üniversitelerden alabilir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencileri için proje/bitirme projesi derslerinde asgari öğrenci sayısı aranmaz.” MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür. —— • —— İstanbul Bilgi Üniversitesinden: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu, Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 3/11/2017 30229 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini, e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek enerji fiziği ve ilişkili alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte deneysel, fenomenolojik ve kuramsal araştırma, inceleme, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel işbirliklerinin oluşturulması, mevcut işbirliklerine dahil olunması, yurt içi ve yurt dışı destekli araştırma projeleri yürütülmesi ve bu tür projelerde paydaş olunması hedeflenmektedir. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) CERN ve benzeri yüksek enerji fiziği laboratuvarlarında yürütülen parçacık fiziği deneylerine ve araştırma-geliştirme programlarına katılmak. b) Parçacık hızlandırıcılarının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak. c) Parçacık algıçlarının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak. ç) Kuramsal ve fenomenolojik parçacık fiziği araştırmaları yapmak, bu çerçevede projeler yürütmek ve projelere paydaş olmak. d) Üniversitede yüksek enerji fiziği alanında uzmanlaşılan bir fizik doktora programının oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayarak Merkezin araştırma faaliyetleri çerçevesinde tez çalışmaları yaptırmak. e) Deneysel yüksek enerji fiziği çalışmalarında geliştirilen hızlandırıcı ve algıç teknolojilerinin endüstriyel uygulamalarını belirlemek, endüstri ile temaslarda bulunarak bu konuda eğitim, bilgilendirme ve ürün geliştirme işbirliklerini araştırmak. f) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ilgili alanda danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek. g) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve danışmanlık yapmak. ğ) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. h) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli toplantılar, sergiler ve okullar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. ı) Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, yüksek enerji fiziği araştırmalarının tanıtıldığı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 i) Yüksek enerji fiziği araştırmalarının önemi, topluma faydaları ve endüstriyel uygulamaları hakkında kamusal alanlarda halka açık bilgilendirme etkinlikleri ve sergiler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. j) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan genç araştırmacıların bireysel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağlamak. k) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlardaki çalışmaları düzenleyici ve destekleyici rolde olan kurumlar ile işbirliği yapmak ve gerekli düzenlemelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak. l) Elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik, kontrol, bilgisayar vb. mühendislik alanlarının yüksek enerji fiziği araştırmaları çerçevesindeki önemi ve bu araştırmaların ilgili mühendislik alanlarındaki gelişmelere etkisi hakkında bu alanlardaki akademisyen ve profesyonellerde farkındalık yaratacak etkileşimi sağlamak, ilgili mühendislik alanlarındaki akademisyen ve profesyonellerle ortak projeler geliştirecek işbirliklerine zemin hazırlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür ve görevleri MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir. (2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. (3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekalet eder. (4) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kadro planlamasını yapmak. ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek. e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak. Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak. Yönetim Kurulu ve görevleri MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir. (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek. b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak. c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek. ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak. d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak. e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak. Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en fazla kırk kişiden oluşur. (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir. (3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. (4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Merkez kadrosunda istihdam edilecek veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 İstanbul Medipol Üniversitesinden: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi, b) Birim: İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını, ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını, d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu, e) Müdür: Üniversitenin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü, f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini, g) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu, h) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini, ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Giriş ve Kayıt Kontenjanlar MADDE 5 – (1) Her akademik yılda bir sonraki öğretim yılı için Üniversitenin birimlerine alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir. Öğrenci kabulü MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yolu ile kabul MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Öğrenim ücreti MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının başında, ders kaydı veya yenilenmesi esnasında ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyetince öğrenim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Üniversiteye kayıt yaptırma MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edilen tarihler arasında Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Kayıt yenileme MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Yönetim Kurulunda görüşülerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlanır. Kayıt sildirme MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci veya resmi vekili, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüklere başvurur. İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt silme işlemi yapılarak ilişiği kesilir. (2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl öncesi dönemin mali taahhüdünü yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde öğrencinin kaydı silinmez. (3) Kaydı silinen öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait yapmış olduğu ödemeler iade edilmez. Öğrenci danışmanlığı MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Özel öğrenci MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup farklı bir yükseköğretim ortamına ve kültürüne yönelik kazanım edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Üniversitede tam zamanlı eğitim almak isteyen öğrenciler özel öğrenci olmak için başvurabilirler. Başvurular ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Engelli öğrenci MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Derslerde eşdeğerlik MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü de alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar Eğitim öğretim dili MADDE 16 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim öğretim programları dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan az olmamak üzere kısmen, yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir. Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil dersleri hakkında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır. (2) Yabancı dilde öğretim, Senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan programlar için zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler. (3) Senatonun belirleyeceği esaslara göre yoğunlaştırılmış yabancı dil yaz programı açılabilir ve yine uygun görülen tarihlerde seviye tespit sınavları düzenlenebilir. Türkçe hazırlık eğitimi MADDE 18 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Meslekî hazırlık eğitimi MADDE 19 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında gerekli görülmesi hâlinde meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler lisans eğitimine devam edemezler. Eğitim öğretim dönemleri MADDE 20 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimler dışındaki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato kararı ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört hafta (yetmiş işgünü)’dır. Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir. Eğitim öğretim süresi, ek süreler ve intibak MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz konusu süreler için de öğrenim ücreti öderler. Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 (2) Kayıtlı oldukları diploma programını belirlenen azami sürede tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. (3) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Dersler MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanır. (2) Dersler aşağıdaki şekildedir: a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır. b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; 1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir. 2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez. c) Ön koşullu dersler, alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir. ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri özel bir içerik ve yöntemle okutulabilir. (3) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan değerdir. (4) Bir sonraki akademik yıla ait ön lisans ve lisans eğitim programlarında okutulacak dersler, bu derslerin haftalık saatleri ve AKTS değerleri Rektörlükçe belirlenen takvime göre ilgili kurullarda kabul edilerek Senatonun onayına sunulur. (5) Öğrenciler, muaf tutuldukları ve transferini yaptırdıkları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar. Ders programlarının tespit edilmesi MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular, Rektörlükçe 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır. Çift ana dal ve yan dal programı MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında ağırlıklı not ortalaması 2,70 ve üzerinde olan öğrencilere çift ana dal, ağırlıklı not ortalaması 2,48 ve üzerinde olan öğrencilere ise yan dal programına devam etme hakkı verilir. Bu programlar hakkında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ders alma ve dersten çekilme MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu dersler alınabilir. (2) Öğrencilerin seçtikleri isteğe bağlı seçmeli derslerden alınan not, öğrencinin başarı durumunda, genel not ortalamasında ve AKTS hesabında dikkate alınır. (3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde, danışmanların onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez. (4) Eğitim öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli AKTS krediyi tamamlamaları zorunludur. Derslere devam zorunluluğu MADDE 26 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin genel sınavına alınmaz. Sınavlar MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı ve üç ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan sıfır puan almış sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. (2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir dersin sınavına girmesi durumunda, aldığı not ilân edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır. (3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu kapsamda değerlendirilir. Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler. İlgili kurulların kararları ile genel sınav için baraj notu konulabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin, yılsonunda yapılan ve kurul derslerinin içeriğini kapsayan sınavları genel sınav niteliğindedir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmiş beş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar. Muafiyet notunun hesaplanmasında virgülden sonraki rakamlar beş ve üzeri ise tam sayıya tamamlanır. c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak genel sınav notundan feragat edilerek girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece bir dersten bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime dilekçe ile başvurmak zorundadır. ç) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır. d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Ders başarı durumu MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir. (2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür: HARFLİ BAŞARI BAŞARI PUANLAR NOTU KATSAYISI DERECESİ 95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi 90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi 85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi 80-84 B 3,13-3,33 İyi 75-79 B- 2,91-3,12 İyi 70-74 C+ 2,70-2,90 İyi 65-69 C 2,48-2,69 Orta 60-64 C- 2,27-2,47 Orta 0-59 F (F1-F2) Geçmez 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 (3) Yukarıdaki tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından; a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere verilen harf notudur. b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur. (4) Üniversiteye kabul edilmiş olup intibakı yapılan öğrencilerin not transferi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: a) Başarılı olunan derslere ait aktarılan puan, Üniversitenin en düşük başarı puanının altında ise en düşük başarı puanı ve başarı katsayısı ile intibakı yapılır. b) Dörtlük not sisteminden farklı bir katsayı sisteminin uygulanmış olması halinde, aktarılan puanlar orantı yoluyla Üniversitenin dörtlük not sistemine dönüştürülür. c) “Başarılı”, “Geçer”, “Pass”, “Muaf” ve benzeri olarak ifade edilmiş başarı notları aynen kabul edilir ve ortalamaya katılmaz. ç) AKTS değeri olmayan dersler, eşleştirilen derslerin AKTS değerleri esas alınarak aktarılır. d) Sadece harfli başarı notu olan derslerin aktarımında (c) bendine göre işlem yapılır. Not ortalaması MADDE 29 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur. (2) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Yaz öğretimi dâhil tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, son alınan not hesaplamaya katılır. (3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci haneyi artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır. Öğrencilerin başarı durumları MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden genel ağırlıklı not ortalaması 3,13 – 3,54 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,55 – 4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ders tekrarı MADDE 31 – (1) Bir dersten (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, 25 inci madde hükümlerine göre o dersi tekrar ederler. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce almış oldukları dersleri danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Derslerden (F1) ile kalan öğrenciler için ders tekrarında devam mecburiyeti aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin ara sınavlarına da katılmak zorundadır. Maddi hataların düzeltilmesi MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Bu itiraz öğretim elemanı/öğrenci tarafından ilgili dekanlığa, müdürlüğe veya hazırlık sınıfı koordinatörlüğüne sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş işgünü içinde verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir. Başvurular, ilgili kurullarca karara bağlanır. Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sınavlarda kopya MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin soruşturması sonucu kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya verdiği anlaşılan öğrenciye o sınavda sıfır notu verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İzinler ve İzinli Sayılma Kayıt dondurma MADDE 34 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, hazırlık sınıfı koordinatörlüğünün görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrenciler, öğrenim ücretlerinin tamamını öderler. (2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe kadar yapılır. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar. (3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. (4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. Eğitim amaçlı izin MADDE 35 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. İzinden dönüş MADDE 36 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir. İznini tamamlayan öğrencilerin, kayıtlarını aktifleştirmek için ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerekir. Hastalık izni MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini hekim raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporlarını ilgili akademik birime rapor düzenleme tarihini izleyen beş işgünü içerisinde teslim eden öğrencilerden sağlık mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavlarına girebilirler. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılırlar. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 BEŞİNCİ BÖLÜM Diplomalar Diploma verilme şartı MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Ön lisans diploması MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. (2) 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla ön lisans diploması verilir. Lisans diploması MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Tıp fakültesi öğrencilerinden dördüncü yıldaki bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlara, istekleri hâlinde tıp alanında lisans diploması verilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Öğrenci değişimi MADDE 41 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Disiplin işlemleri MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disipline aykırı davranışları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (2) Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 44 – (1) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 İLÂN BÖLÜMÜ ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON SATIN ALINACAKTIR Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik Stimülasyon) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2018/611829 1 – İdarenin a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 – (342)360 17 01 c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik Stimülasyon Sistemi 1 Adet)) b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) takvim günüdür. 3 – İhalenin a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ Gaziantep b) Tarihi ve saati : 24/12/2018 Pazartesi günü saat:10:00 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir. 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 – Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir. 9 – İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10546/1-1 —— • —— YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1- Türk Kızılay’ın ihtiyacı olan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık” hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Esvafçı Sokak, No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç 02.01.2019 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.01.2019 günü saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10727/1-1 —— • —— ZEYİLNAME Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: A.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından 2018/611541 ihale kayıt numaralı Hibrit Dijital Anjiyografi Sistemi ihalesine ait ilanın 4.3.2.1 ve 4.3.2.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4.3.2.1.- İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge 4.3.2.2- İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir. 10730/1-1 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 EKSTRAKSİYON TEMİZ ALANDA YER ALAN EKİPMANLARIN REVİZYONU HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: EKSTRAKSİYON TEMİZ ALANDA YER ALAN EKİPMANLARIN REVİZYONU HİZMET ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/636419 1 – İdarenin a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve Faks Numarası : 2726126660 – 2726125667 c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 2 – İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletmemiz ekstraksiyon temiz alanda yer alan ekipmanların revizyonunun yaptırılması hizmet alımı b) Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 3 – İhalenin a) Yapılacağı Yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar b) Tarihi ve Saati : 17/12/2018 Pazartesi günü saat 14.30 İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 10679/1-1 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 TAŞINMAZDA BULUNAN BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 25/12/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 13:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 1 – İdarenin a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : 0 212 866 70 00/0 212 871 15 31 2 – İşin Adı : “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” 3 – Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler: a) İhalenin Yapılacağı Yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL b) İhale Tarihi ve Saati : 25/12/2018 – 13:00 c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat : 24/12/2018 – 16:00 d) Satılacak Taşınmazlar; Sıra Ada Parsel Kat No Oda Sayısı Brüt Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı (%3) 1 361/7 1.Bodrum 1 3+1 149,70 480.000,00 TL 14.400,00 TL 2 361/7 1.Bodrum 3 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 3 361/7 Zemin 6 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL 4 361/7 Zemin 8 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL 5 361/7 1.N.Kat 9 3+1 155,25 500.000,00 TL 15.000,00 TL 6 361/7 1.N.Kat 11 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 7 361/7 2.N.Kat 14 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 8 361/7 2.N.Kat 16 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL 9 361/7 3.N.Kat 17 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL 10 361/7 3.N.Kat 19 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 11 361/7 4.N.Kat 22 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 12 361/7 6.N.Kat 30 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 13 361/7 8.N.Kat 38 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 14 361/7 9.N.Kat 43 5+2 270,25 850.000,00 TL 25.500,00 TL 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 4 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler A) Kanuni ikâmetgâh belgesi. B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti; a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun). H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname. İ) Yer Görme Belgesi. Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 24/12/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İlan olunur. 10619/1-1 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: Araç Kiralanması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2018/632619 1 – İdarenin a) Adresi : Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI b) Telefon ve faks numarası : 0 264 275 1040 – 0 264 275 3828 c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 2 – İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Ay Süreyle (27 Araç) 16 Adet Sürücülü Yakıt Hariç Hizmet Aracı ve 11 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç Hizmet Aracı Kiralama İşi b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Sakarya, Zonguldak, Bartın tesisleri c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) ay 3 – İhalenin a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı/ SAKARYA b) Tarihi ve saati : 17/12/2018 – 14:00 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, h) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler ; ı) İstekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan 2018 yılının Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini kaşe ve imza bulunacak şekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun sunulması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İş deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin % 30’undan az olamaz. 4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; sürücülü araç kiralama hizmetleri kabul edilecektir. 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına belirlenecektir. 6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR: 33 0001 5001 5800 7292 2934 78 hesabına yatırılan belge ile karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI” adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10714/1-1 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından: 10732/1-1 —— • —— Sağlık bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 07.12.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda belirtilen kadrolardan 5. sırada bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programının sehven “Elektronik ve Otomasyon” olarak yazılan Bölüm Adı “Terapi ve Rehabilitasyon” şeklinde düzeltilmiştir. İlan olunur. 10723/1-1 —— • —— İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 04 Aralık 2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi alımına ilişkin ilanın Özel Şartlar bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. * Alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 10715/1-1 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı /Program Unvanı Derece Adet Açıklamalar Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 2 1 Amasya Basın Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Amasya Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 1 Kolon kanserleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 2 1 Alanında doçentlik unvanı almış olup, omuz ve diz biomekaniği üzerine çalışmalar yapmış olmak. Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 2 1 Metal komplekslerin elektronik özellikleri ve faz geçişleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, küresel miras ve kentsel koruma üzerine çalışmalar yapmış olmak. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisansüstü eğitimlerini tarih alanında yapmış olup, yakın dönem Türk Tarihi üzerine biyografik çalışmalar yapmış olmak. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, üstün yetenekli çocukların kaynaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, osteoartrit ve akupres üzerine çalışmalar yapmış olmak. 10616/1-1 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sayfa 1 16 17 24 25 28 29 30 30 34 43 70 88 İ Ç İ N D E K İ L E R YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7153 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7154 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433) –– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 434) –– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karadeniz’de Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Harita ve Koordinat Listesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 435) –– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 436) –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 437) YÖNETMELİKLER –– İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KANUNLAR ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7153 Kabul Tarihi: 29/11/2018 MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” MADDE 2- 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “İnşaat” ibaresi “Yapı” şeklinde, “inşaat” ibaresi “yapı” şeklinde, (2) numaralı bendinde yer alan “yapı kullanma ruhsatı” ibaresi “yapı kullanma izin belgesi” şeklinde, (3) numaralı bendinde yer alan “İnşaat” ibaresi “Yapı” şeklinde, “yapı kullanma veya” ibaresi “yapı kullanma izni veya” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4- 2872 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiştir. “Ayrıca ek 11 inci ve ek 13 üncü maddeler kapsamında elde edilen gelirler, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar ile kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri de tahsil edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.” T.C. Resmî Gazete Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Aralık 2018 PAZARTESİ Sayı : 30621 MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (d) bendinin ikinci paragrafı ve (ı) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrasına “Bu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile” ibaresi eklenmiştir. “a) 1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası, 2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası, 3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası, 4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası, idari para cezası verilir.” “Katı yakıtlar için bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen; 1) Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 Türk lirası, 2) Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 Türk lirası, idari para cezası verilir.” “1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,” “3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası, 4) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,” “z) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir. aa) Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir. bb) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.” MADDE 6- 2872 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il çevre ve orman müdürlerince” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlerince” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “Bu Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar Bakanlığa karşı açılır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca 9 uncu maddenin (a) bendine aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile (e) bendi uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı birimleri tarafından idari yaptırım uygulanır ve yapılacak denetimlerle ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine gereken ödenek konulur. Bu fıkra hükmü uyarınca uygulanacak idari yaptırımlara karşı açılacak davalar Tarım ve Orman Bakanlığına karşı açılır.” MADDE 7- 2872 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere Bakanlıkça teşvik uygulaması yapılır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. “Geri kazanım katılım payı EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Depozito EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Poşet ücreti EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” MADDE 9- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (l) bendi (o) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. “l) Otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak, m) Otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak, n) Yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerdeki karayollarında uyarıcı levhalara yer vermek,” MADDE 10- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” ve “Çevre Düzeni Planı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye “Fen adamları” tanımından sonra gelmek üzere “Mekânsal Strateji Planı” tanımı eklenmiştir. “Nazım İmar Planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” “Çevre Düzeni Planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.” “Mekânsal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.” MADDE 11- 3194 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mekânsal planlama kademeleri: MADDE 6- Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşur. İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanır. Her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır. Mekânsal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınır. Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması, gerekli görülen bölgelerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasına engel teşkil etmez.” MADDE 12- 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “konu edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “orto-görüntüler ile” ibaresi, “usul ve esaslara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili standartlara” ibaresi eklenmiştir. Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 MADDE 13- 3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevlidir.” MADDE 14- 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına “yetkilendirilmiş idareden” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun sınıfta” ibaresi ve “geçici veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınıflandırma yapılarak” ibaresi eklenmiştir. MADDE 15- 3194 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “ruhsat ve eklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.” MADDE 16- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6- 1/6/2019 tarihinden itibaren, imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması zorunludur. Topoğrafya ve arazi eğimi nedeni ile bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenir.” MADDE 17- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17- Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planına dönüştürülür. Bu süre içinde, bu planlarda revizyon yapılamaz, yapılacak plan değişikliklerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. GEÇİCİ MADDE 18- Antalya ili Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çalkaya Bölgesi olarak adlandırılan ve 9/4/2018 tarihli ve 2018/11605, 2018/11606 ile 2018/11607 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak tapu kaydının evveliyatından gelen imar uygulamalarındaki hatalar dikkate alınmadan imar uygulaması yapılır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılır, yaptırılır ve onanır. Parselasyon planlarının askı ilanları, yazılı tebliğ hükmündedir. İmar ve parselasyon planları onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki parselasyon planlarında gerekli görülmesi halinde imar uygulaması sonucu oluşmuş olan parsellerden, yüzde beşi aşmamak kaydıyla eşit oranda ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Birinci fıkrada belirtilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında; a) Tescilli parsellerin, tapu sicilinde tescil edilen alanı ile hesap edilen alanı arasındaki farkın tecviz sınırını aşması durumunda tapuda kayıtlı yüz ölçümü esastır. b) Uygulama alanı içinde ve sınırında mükerrer tescil edilen parsellerin her ikisinin de uygulama sınırları içerisinde kalan alanların imar uygulamasına dâhil edilmesi esastır. c) Daha önce yapılan imar uygulamaları sırasında hisseli hale getirilen ve farklı yerlere tahsis edilen müstakil veya hisseli parselleri, arsa paylarının sahipleri adlarına taksim yapılmak suretiyle müstakilen ve resen tescil ettirmeye Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 ç) Tapu sicillerinde tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilmiş hisse hataları, doğru hisse uygulamaya alınarak resen düzeltilir. d) Hazine mülkiyetine tahsis edilmesi gereken parsellerde ve bu parsellerin oluşturuldukları alanlarda bulunan mevcut parsellerin başka bir alana taşınması işlemlerinde, “imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanması” ilkesine uygunluğu aranmaz. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında, imar ve parselasyon planlarının kesinleşmesinden sonra gerekli görülmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilgili mevzuattan doğan yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Aksu Belediyesi ve diğer kamu idarelerine devredebilir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” MADDE 18- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “ve Kıyıda” ibaresi “, Kıyı ve Denizde” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, uygulama” ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “f) Enerji iletim hatları,” “Denizlerde imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir.” MADDE 19- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Aydın ili Çine ilçesine bağlı Kahraman, Yolboyu, Evciler, Karakollar, Çaltı, Kuruköy ve Yağcılar köy yerleşik alanlarında ve civarında yıllardan beri var olan köy yapıları nedeniyle mera, yaylak veya kışlak olarak kullanımının teknik açıdan mümkün olmadığı mera komisyonu tarafından tespit edilecek taşınmazlardan belediye, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanlar ile il özel idaresince 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilen veya aynı Kanuna ve diğer mevzuata göre satılan taşınmazların tescilleri ot bedeli dahil herhangi bir bedel talep edilmeksizin aynen devam eder. Bu taşınmazlar hakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış olan davalardan vazgeçilir. Hazinece bu taşınmazlar hakkında belediye, il özel idaresi, hak sahibi olanlar veya kamu kurum ve kuruluşları aleyhine açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınıflandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. Kararları infaz edilenler ise önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına bedelsiz olarak devredilir.” MADDE 20- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kat mülkiyeti” ve “kat mülkiyeti” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya kat irtifakı” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve onbirinci fıkrasında yer alan “uygulamaya” ibaresi “ihale bedelinin taksit süresi, sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlara” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 21- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi ile beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “(8) Bakanlık, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilir. Mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak görevini yerine getirmeyen lisanslı kurum veya kuruluşlara, işlenen fiil ve hâllerin durumuna göre aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır. a) Yazılı uyarı cezası verilecek fiiller: 1) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi 2) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması 3) Daha önce riskli yapı tespitine konu edilmiş bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti yapılması b) 15.000 Türk lirası idari para cezası verilecek fiiller: 1) İki kere yazılı olarak uyarı cezası alınmasından sonra, uyarı cezasını gerektiren başka bir fiilin tespit edilmesi 2) Riskli yapı tespitinde yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak hesap yapılması neticesinde riskli bir yapının risksiz veya risksiz bir yapının riskli olarak tespit edilmiş olması 3) Yapıda teknik inceleme yapılmadan riskli yapı tespit raporu hazırlanması c) Lisans iptali cezası verilecek fiiller: 1) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi üzerine verilen süre içerisinde şartların sağlanmaması 2) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi 3) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması 4) Daha önce üç defa idari para cezası alınmış olması ç) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılmış olan 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları, 4708 sayılı Kanuna göre belirli bir süre ile yeni iş almaktan men cezası almaları durumunda aynı süre içerisinde riskli yapı tespiti faaliyetinde de bulunamazlar. Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşlarının 4708 sayılı Kanuna göre izin belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi durumunda riskli yapı tespiti lisansları da iptal edilir. (9) Sekizinci fıkrada öngörülen cezalar, ilgili lisanslı kurum veya kuruluşun savunması alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. İdari para cezası her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. (10) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler. (11) Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez ve riskli yapı tespitinde görev alamazlar. (12) Lisanslı kuruluşlara iki kez sekizinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri uyarınca para cezası verilmesine sebep olan mühendisler ile mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan mühendisler, üç yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev alamaz, başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamaz ve bunların kurdukları 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 kuruluşlara lisans verilmez. Bu mühendislerin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendisler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirir.” MADDE 22- 6306 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. (2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir. Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.” “Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.” MADDE 23- 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “konutların” ibaresi “bağımsız bölümlerin” şeklinde, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yapılara” ibaresi “alanlara” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. “Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” “Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsalarının veya arsa paylarının Kanun uyarınca satış yapılıncaya kadar, anlaşma sağlayan paydaşlar dışındaki üçüncü kişilere satılması durumunda, tapuda tescil işlemi yapılabilmesi için satın alanın elektronik tebligat adresini tapu müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.” “e) Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazları; Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir elde etmek amacıyla kiralamaya ve satmaya, f) Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları devretmeye, g) Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapmaya, ğ) Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapmaya,” “(ç) bendinde belirtilen uygulamalar, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.” Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 “Kanun kapsamında Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlardan hak sahiplerine verilecek olanlar dışındaki taşınmazların kiralanması ve satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır. Bakanlık, kiralama ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” “(6) Bakanlık, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir.” MADDE 24- 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Maliye Bakanı” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve maddenin altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi gelirinin yüzde onu.” “(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri kapsamında yapılacak veya edinilecek konut ve işyerlerine ilişkin olarak, hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler ile Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere İdarece İller Bankası Anonim Şirketinden veya bankalardan kullanılacak kredilere, dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu fıkra uyarınca hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesi ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen konut finansmanı amaçlı kredilerden sayılır.” “(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu; a) Bu Kanun kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri, c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (10) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz.” MADDE 25- 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 2886 sayılı Kanuna ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilir.” “(6) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları ile riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanımı ve mali durumu Bakanlıkça belirlenir. Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.” MADDE 26- 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İdari yaptırımlara ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; a) Lisanslı kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanuna aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanması gereken idari yaptırımlarda lehe olan hüküm uygulanır. b) Lisanslı kurum ve kuruluşlara verilmiş olan uyarı cezaları idari para cezası bakımından tekerrüre esas alınmaz.” MADDE 27- 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi “, Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 28- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesinin birinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiştir. (2) 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 16/12/1942 tarihli ve 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Dahiliye ve Nafıa Vekaletlerince” ibaresi “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca” şeklinde, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dahiliye ve Nafıa Vekilliklerince” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 (6) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (7) 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (8) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan ve İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (9) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, mükerrer 44 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” şeklinde, mükerrer 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (10) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (11) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde, 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin (c) fıkrasının sekizinci paragrafında yer alan “, İçişleri Bakanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarının veya ilgili Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir. (12) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi tanımında yer alan “görevliyi” ibaresi “çevre mühendislerini, mevcut çevre görevlilerini ve Bakanlıkça usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenen görevliyi” şeklinde, “Çevre ve Orman Bakanlığını” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci paragrafında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (13) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (14) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibareleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığından” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (15) 9/6/1994 tarihli ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (16) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (17) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (18) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiştir. (19) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu MalîYönetimi ve Kontrol Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiş, 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “İçişleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Çevre ve Şehircilik” ibaresi eklenmiş, 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, 49 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiştir. (20) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan” şeklinde, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde ve ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (21) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir. (22) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “üyeleri il özel idareleri ve köylerden oluşan birlikler için İçişleri Bakanının, geri kalanları için Çevre ve Şehircilik” şeklinde, geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (23) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 49 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde, 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde, 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 62 nci maddesinin birinci Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından” şeklinde, 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları müştereken” şeklinde değiştirilmiştir. (24) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “İçişleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik,” ibaresi eklenmiştir. (25) 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (26) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir. (27) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (28) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (29) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 166 ncı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş ve “Maliye Bakanlığı” ibaresinden önce gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir. (30) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. (31) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak” ibaresi ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (32) 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 29- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 9 Aralık 2018 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 —— • —— TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASI KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 7154 Kabul Tarihi: 29/11/2018 MADDE 1 – (1) 22 Eylül 2017 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 9 Aralık 2018 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI Karar Sayısı: 433 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Karar Sayısı: 434 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Karar Sayısı: 435 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 Karar Sayısı: 436 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Karar Sayısı: 437 9 Aralık 2018 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 YÖNETMELİKLER İstanbul Arel Üniversitesinden: İSTANBULAREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği, dili ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, ilgili yönetim kurulunun kararıyla diğer üniversitelerden alabilir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Mezuniyet aşamasına gelen son sınıf öğrencileri için proje/bitirme projesi derslerinde asgari öğrenci sayısı aranmaz.” MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür. —— • —— İstanbul Bilgi Üniversitesinden: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu, Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 3/11/2017 30229 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini, e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek enerji fiziği ve ilişkili alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte deneysel, fenomenolojik ve kuramsal araştırma, inceleme, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel işbirliklerinin oluşturulması, mevcut işbirliklerine dahil olunması, yurt içi ve yurt dışı destekli araştırma projeleri yürütülmesi ve bu tür projelerde paydaş olunması hedeflenmektedir. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) CERN ve benzeri yüksek enerji fiziği laboratuvarlarında yürütülen parçacık fiziği deneylerine ve araştırma-geliştirme programlarına katılmak. b) Parçacık hızlandırıcılarının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak. c) Parçacık algıçlarının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak. ç) Kuramsal ve fenomenolojik parçacık fiziği araştırmaları yapmak, bu çerçevede projeler yürütmek ve projelere paydaş olmak. d) Üniversitede yüksek enerji fiziği alanında uzmanlaşılan bir fizik doktora programının oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayarak Merkezin araştırma faaliyetleri çerçevesinde tez çalışmaları yaptırmak. e) Deneysel yüksek enerji fiziği çalışmalarında geliştirilen hızlandırıcı ve algıç teknolojilerinin endüstriyel uygulamalarını belirlemek, endüstri ile temaslarda bulunarak bu konuda eğitim, bilgilendirme ve ürün geliştirme işbirliklerini araştırmak. f) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ilgili alanda danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek. g) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve danışmanlık yapmak. ğ) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. h) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli toplantılar, sergiler ve okullar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. ı) Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, yüksek enerji fiziği araştırmalarının tanıtıldığı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 i) Yüksek enerji fiziği araştırmalarının önemi, topluma faydaları ve endüstriyel uygulamaları hakkında kamusal alanlarda halka açık bilgilendirme etkinlikleri ve sergiler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak. j) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan genç araştırmacıların bireysel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağlamak. k) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlardaki çalışmaları düzenleyici ve destekleyici rolde olan kurumlar ile işbirliği yapmak ve gerekli düzenlemelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak. l) Elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik, kontrol, bilgisayar vb. mühendislik alanlarının yüksek enerji fiziği araştırmaları çerçevesindeki önemi ve bu araştırmaların ilgili mühendislik alanlarındaki gelişmelere etkisi hakkında bu alanlardaki akademisyen ve profesyonellerde farkındalık yaratacak etkileşimi sağlamak, ilgili mühendislik alanlarındaki akademisyen ve profesyonellerle ortak projeler geliştirecek işbirliklerine zemin hazırlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür ve görevleri MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir. (2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. (3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekalet eder. (4) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kadro planlamasını yapmak. ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek. e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak. Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak. Yönetim Kurulu ve görevleri MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir. (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek. b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak. c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek. ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak. d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak. e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak. Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en fazla kırk kişiden oluşur. (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir. (3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. (4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Merkez kadrosunda istihdam edilecek veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 İstanbul Medipol Üniversitesinden: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi birimlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi, b) Birim: İstanbul Medipol Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını, ç) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanını, d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu, e) Müdür: Üniversitenin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü, f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini, g) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu, h) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini, ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Giriş ve Kayıt Kontenjanlar MADDE 5 – (1) Her akademik yılda bir sonraki öğretim yılı için Üniversitenin birimlerine alınacak öğrenci kontenjanları, ilgili birimin önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir. Öğrenci kabulü MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yolu ile kabul MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Öğrenim ücreti MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yılın başında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının başında, ders kaydı veya yenilenmesi esnasında ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyetince öğrenim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir. Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Üniversiteye kayıt yaptırma MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilân edilen tarihler arasında Rektörlük tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Kayıt yenileme MADDE 10 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Yönetim Kurulunda görüşülerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlanır. Kayıt sildirme MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci veya resmi vekili, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüklere başvurur. İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt silme işlemi yapılarak ilişiği kesilir. (2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencinin, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl öncesi dönemin mali taahhüdünü yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde öğrencinin kaydı silinmez. (3) Kaydı silinen öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyıla ait yapmış olduğu ödemeler iade edilmez. Öğrenci danışmanlığı MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Özel öğrenci MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup farklı bir yükseköğretim ortamına ve kültürüne yönelik kazanım edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Üniversitede tam zamanlı eğitim almak isteyen öğrenciler özel öğrenci olmak için başvurabilirler. Başvurular ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Engelli öğrenci MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Derslerde eşdeğerlik MADDE 15 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü de alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar Eğitim öğretim dili MADDE 16 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim öğretim programları dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan az olmamak üzere kısmen, yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir. Zorunlu yabancı dil dersleri ve hazırlık eğitimi MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, seviye tespit sınavları ve zorunlu yabancı dil dersleri hakkında, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenecek usul ve esaslar uygulanır. (2) Yabancı dilde öğretim, Senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan programlar için zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler. (3) Senatonun belirleyeceği esaslara göre yoğunlaştırılmış yabancı dil yaz programı açılabilir ve yine uygun görülen tarihlerde seviye tespit sınavları düzenlenebilir. Türkçe hazırlık eğitimi MADDE 18 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Meslekî hazırlık eğitimi MADDE 19 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında gerekli görülmesi hâlinde meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler lisans eğitimine devam edemezler. Eğitim öğretim dönemleri MADDE 20 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimler dışındaki fakülte ve yüksekokullarda eğitim öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Senato kararı ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört hafta (yetmiş işgünü)’dır. Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir. Eğitim öğretim süresi, ek süreler ve intibak MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, söz konusu süreler için de öğrenim ücreti öderler. Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 (2) Kayıtlı oldukları diploma programını belirlenen azami sürede tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. (3) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Dersler MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde bütünleşik ve karma eğitim uygulanır. (2) Dersler aşağıdaki şekildedir: a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır. b) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; 1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir. 2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez. c) Ön koşullu dersler, alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir. ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili dersleri özel bir içerik ve yöntemle okutulabilir. (3) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan değerdir. (4) Bir sonraki akademik yıla ait ön lisans ve lisans eğitim programlarında okutulacak dersler, bu derslerin haftalık saatleri ve AKTS değerleri Rektörlükçe belirlenen takvime göre ilgili kurullarda kabul edilerek Senatonun onayına sunulur. (5) Öğrenciler, muaf tutuldukları ve transferini yaptırdıkları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar. Ders programlarının tespit edilmesi MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular, Rektörlükçe 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır. Çift ana dal ve yan dal programı MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında ağırlıklı not ortalaması 2,70 ve üzerinde olan öğrencilere çift ana dal, ağırlıklı not ortalaması 2,48 ve üzerinde olan öğrencilere ise yan dal programına devam etme hakkı verilir. Bu programlar hakkında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ders alma ve dersten çekilme MADDE 25 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak eşdeğer dersin verildiği birimlerden de bu dersler alınabilir. (2) Öğrencilerin seçtikleri isteğe bağlı seçmeli derslerden alınan not, öğrencinin başarı durumunda, genel not ortalamasında ve AKTS hesabında dikkate alınır. (3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde, danışmanların onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez. (4) Eğitim öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli AKTS krediyi tamamlamaları zorunludur. Derslere devam zorunluluğu MADDE 26 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin genel sınavına alınmaz. Sınavlar MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı ve üç ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan sıfır puan almış sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. (2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir dersin sınavına girmesi durumunda, aldığı not ilân edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır. (3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ders kurulları sonunda yapılan sınavlar bu kapsamda değerlendirilir. Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler. İlgili kurulların kararları ile genel sınav için baraj notu konulabilir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin, yılsonunda yapılan ve kurul derslerinin içeriğini kapsayan sınavları genel sınav niteliğindedir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde ders kurulları ağırlıklı not ortalaması yetmiş beş ve üzerinde olan öğrenciler, kurulların dönem sonu genel sınavından muaf tutulurlar. Muafiyet notunun hesaplanmasında virgülden sonraki rakamlar beş ve üzeri ise tam sayıya tamamlanır. c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak genel sınav notundan feragat edilerek girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece bir dersten bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime dilekçe ile başvurmak zorundadır. ç) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır. d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Ders başarı durumu MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir. (2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür: HARFLİ BAŞARI BAŞARI PUANLAR NOTU KATSAYISI DERECESİ 95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi 90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi 85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi 80-84 B 3,13-3,33 İyi 75-79 B- 2,91-3,12 İyi 70-74 C+ 2,70-2,90 İyi 65-69 C 2,48-2,69 Orta 60-64 C- 2,27-2,47 Orta 0-59 F (F1-F2) Geçmez 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 (3) Yukarıdaki tabloda belirtilen (F1) ve (F2) başarı katsayılarından; a) F1: Derse devam ettiği hâlde geçer not alamayan öğrencilere verilen harf notudur. b) F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur. (4) Üniversiteye kabul edilmiş olup intibakı yapılan öğrencilerin not transferi ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: a) Başarılı olunan derslere ait aktarılan puan, Üniversitenin en düşük başarı puanının altında ise en düşük başarı puanı ve başarı katsayısı ile intibakı yapılır. b) Dörtlük not sisteminden farklı bir katsayı sisteminin uygulanmış olması halinde, aktarılan puanlar orantı yoluyla Üniversitenin dörtlük not sistemine dönüştürülür. c) “Başarılı”, “Geçer”, “Pass”, “Muaf” ve benzeri olarak ifade edilmiş başarı notları aynen kabul edilir ve ortalamaya katılmaz. ç) AKTS değeri olmayan dersler, eşleştirilen derslerin AKTS değerleri esas alınarak aktarılır. d) Sadece harfli başarı notu olan derslerin aktarımında (c) bendine göre işlem yapılır. Not ortalaması MADDE 29 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. Dönem ağırlıklı not ortalaması; bir öğrencinin belirlenen yarıyıl veya yıl döneminde programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur. (2) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Yaz öğretimi dâhil tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, son alınan not hesaplamaya katılır. (3) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci haneyi artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır. Öğrencilerin başarı durumları MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlamış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden genel ağırlıklı not ortalaması 3,13 – 3,54 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,55 – 4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ders tekrarı MADDE 31 – (1) Bir dersten (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, 25 inci madde hükümlerine göre o dersi tekrar ederler. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler ise bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce almış oldukları dersleri danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Derslerden (F1) ile kalan öğrenciler için ders tekrarında devam mecburiyeti aranmaz. Ancak bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin ara sınavlarına da katılmak zorundadır. Maddi hataların düzeltilmesi MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Bu itiraz öğretim elemanı/öğrenci tarafından ilgili dekanlığa, müdürlüğe veya hazırlık sınıfı koordinatörlüğüne sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş işgünü içinde verilecek bir dilekçeyle ileri sürülebilir. Başvurular, ilgili kurullarca karara bağlanır. Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sınavlarda kopya MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin soruşturması sonucu kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya kopya verdiği anlaşılan öğrenciye o sınavda sıfır notu verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İzinler ve İzinli Sayılma Kayıt dondurma MADDE 34 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, ilgili dekanlık ya da müdürlüğe yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için, hazırlık sınıfı koordinatörlüğünün görüşü alınır. Bir öğrenciye, bir defada en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince, toplam dört yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrenciler, öğrenim ücretlerinin tamamını öderler. (2) İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle birlikte, her yarıyıl, ders ekleme-silme süresinin son gününe kadar yapılır. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hâli sona eren ya da yargılandıkları suçtan beraat eden öğrenciler, bu süreler için izinli sayılırlar. (3) Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu hizmeti tamamlamalarına kadar geçecek süre için izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, izin dönüşü öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. (4) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Senato kararı ile derslerden ve sınavlardan izinli sayılırlar. Bu öğrenciler, o dönemde giremedikleri sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. Eğitim amaçlı izin MADDE 35 – (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz, yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup, bu konudaki başvuruların, ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. İzinden dönüş MADDE 36 – (1) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile yabancı dil hazırlık sınıfındakiler hariç, iki yarıyıl izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri durumunda, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir. İznini tamamlayan öğrencilerin, kayıtlarını aktifleştirmek için ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerekir. Hastalık izni MADDE 37 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini hekim raporu ile belgelemeleri zorunludur. Raporlarını ilgili akademik birime rapor düzenleme tarihini izleyen beş işgünü içerisinde teslim eden öğrencilerden sağlık mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınavlarına girebilirler. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu oldukları günlerde devamsız sayılırlar. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 BEŞİNCİ BÖLÜM Diplomalar Diploma verilme şartı MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. Mezun olan tüm öğrencilere verilecek diploma eki, mezuniyet belgesi, not durum belgesi ve diğer belgelerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Ön lisans diploması MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. (2) 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, en az dört yarıyılın bütün derslerini veya toplam derslerin %60’ını başarmaları koşuluyla ön lisans diploması verilir. Lisans diploması MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Tıp fakültesi öğrencilerinden dördüncü yıldaki bütün derslerin sınavlarında başarılı olanlara, istekleri hâlinde tıp alanında lisans diploması verilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Öğrenci değişimi MADDE 41 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Disiplin işlemleri MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disipline aykırı davranışları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (2) Fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 44 – (1) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 İLÂN BÖLÜMÜ ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON SATIN ALINACAKTIR Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik Stimülasyon) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2018/611829 1 – İdarenin a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 – (342)360 17 01 c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları (Transkranial Manyetik Stimülasyon Sistemi 1 Adet)) b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) takvim günüdür. 3 – İhalenin a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ Gaziantep b) Tarihi ve saati : 24/12/2018 Pazartesi günü saat:10:00 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir. 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 – Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir. 9 – İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10546/1-1 —— • —— YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1- Türk Kızılay’ın ihtiyacı olan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık” hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır. 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Esvafçı Sokak, No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç 02.01.2019 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.01.2019 günü saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10727/1-1 —— • —— ZEYİLNAME Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: A.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından 2018/611541 ihale kayıt numaralı Hibrit Dijital Anjiyografi Sistemi ihalesine ait ilanın 4.3.2.1 ve 4.3.2.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4.3.2.1.- İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge 4.3.2.2- İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir. 10730/1-1 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 EKSTRAKSİYON TEMİZ ALANDA YER ALAN EKİPMANLARIN REVİZYONU HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: EKSTRAKSİYON TEMİZ ALANDA YER ALAN EKİPMANLARIN REVİZYONU HİZMET ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/636419 1 – İdarenin a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve Faks Numarası : 2726126660 – 2726125667 c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 2 – İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletmemiz ekstraksiyon temiz alanda yer alan ekipmanların revizyonunun yaptırılması hizmet alımı b) Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 3 – İhalenin a) Yapılacağı Yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar b) Tarihi ve Saati : 17/12/2018 Pazartesi günü saat 14.30 İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 10679/1-1 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 TAŞINMAZDA BULUNAN BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 25/12/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 13:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 1 – İdarenin a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : 0 212 866 70 00/0 212 871 15 31 2 – İşin Adı : “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” 3 – Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler: a) İhalenin Yapılacağı Yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL b) İhale Tarihi ve Saati : 25/12/2018 – 13:00 c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat : 24/12/2018 – 16:00 d) Satılacak Taşınmazlar; Sıra Ada Parsel Kat No Oda Sayısı Brüt Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı (%3) 1 361/7 1.Bodrum 1 3+1 149,70 480.000,00 TL 14.400,00 TL 2 361/7 1.Bodrum 3 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 3 361/7 Zemin 6 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL 4 361/7 Zemin 8 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL 5 361/7 1.N.Kat 9 3+1 155,25 500.000,00 TL 15.000,00 TL 6 361/7 1.N.Kat 11 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 7 361/7 2.N.Kat 14 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 8 361/7 2.N.Kat 16 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL 9 361/7 3.N.Kat 17 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL 10 361/7 3.N.Kat 19 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 11 361/7 4.N.Kat 22 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL 12 361/7 6.N.Kat 30 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 13 361/7 8.N.Kat 38 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL 14 361/7 9.N.Kat 43 5+2 270,25 850.000,00 TL 25.500,00 TL 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 4 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler A) Kanuni ikâmetgâh belgesi. B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı. C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti; a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi. G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun). H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname. İ) Yer Görme Belgesi. Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 24/12/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İlan olunur. 10619/1-1 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: Araç Kiralanması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2018/632619 1 – İdarenin a) Adresi : Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI b) Telefon ve faks numarası : 0 264 275 1040 – 0 264 275 3828 c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 2 – İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Ay Süreyle (27 Araç) 16 Adet Sürücülü Yakıt Hariç Hizmet Aracı ve 11 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç Hizmet Aracı Kiralama İşi b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Sakarya, Zonguldak, Bartın tesisleri c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) ay 3 – İhalenin a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Adapazarı/ SAKARYA b) Tarihi ve saati : 17/12/2018 – 14:00 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, h) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin sunulmasına ilişkin hükümler ; ı) İstekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan 2018 yılının Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini kaşe ve imza bulunacak şekilde teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun sunulması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İş deneyim belgesinin parasal tutarı, teklif edilen bedelin % 30’undan az olamaz. 4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede isteklinin kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; sürücülü araç kiralama hizmetleri kabul edilecektir. 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına belirlenecektir. 6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi TR: 33 0001 5001 5800 7292 2934 78 hesabına yatırılan belge ile karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar “Orhangazi Cad. No: 74 Maltepe/ADAPAZARI” adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10714/1-1 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından: 10732/1-1 —— • —— Sağlık bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 07.12.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda belirtilen kadrolardan 5. sırada bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programının sehven “Elektronik ve Otomasyon” olarak yazılan Bölüm Adı “Terapi ve Rehabilitasyon” şeklinde düzeltilmiştir. İlan olunur. 10723/1-1 —— • —— İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 04 Aralık 2018 tarihli ve 30615 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi alımına ilişkin ilanın Özel Şartlar bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. * Alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. 10715/1-1 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Birimi Bölümü Anabilim Dalı /Program Unvanı Derece Adet Açıklamalar Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 2 1 Amasya Basın Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Amasya Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 2 1 Kolon kanserleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 2 1 Alanında doçentlik unvanı almış olup, omuz ve diz biomekaniği üzerine çalışmalar yapmış olmak. Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 2 1 Metal komplekslerin elektronik özellikleri ve faz geçişleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, küresel miras ve kentsel koruma üzerine çalışmalar yapmış olmak. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisansüstü eğitimlerini tarih alanında yapmış olup, yakın dönem Türk Tarihi üzerine biyografik çalışmalar yapmış olmak. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, üstün yetenekli çocukların kaynaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olup, osteoartrit ve akupres üzerine çalışmalar yapmış olmak. 10616/1-1 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 2018 – Sayı : 30621 Sayfa 1 16 17 24 25 28 29 30 30 34 43 70 88 İ Ç İ N D E K İ L E R YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7153 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7154 Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 433) –– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 434) –– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karadeniz’de Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Harita ve Koordinat Listesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 435) –– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 436) –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 437) YÖNETMELİKLER –– İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir